Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес туралы за?

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл кесел айналып өткен жоқ. Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде жүзеге асырудың қажеттігін айтып, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық мүшелеріне, сондықтан жемқорлықпен күрес жалпы барша халықтың борышы екенін атап көрсетті. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң қабылданғаннан бері он жылдың ішінде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылуда. Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Жалпы алғанда, қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде сыбайлас жемқорлық көрністерінің азаюы байқалады. Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі- парақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы қажет. Парақорлық мемлекеттік аппараттың қалыпты қызмет етуіне бөгет болып, билік және басқару органдарының беделіне нұқсан келтіреді, заңдылық қағидаларын жоққа шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды мүдделеріне қысымшылық жасайды. Парақорлықтың алдын алу, жолын кесу, ашу және тергеу жұмыстары жоспарлы түрде жүзеге асырылып келеді. Бүгінгі таңда әлеуметтік аурудың алдын алу және әшкерелеу үрдісі жылдан жылға өсе түсуде. Парақорлықпен елімізде көбіне-көп қолында билігі бар, шешім шығаруға, бөліп бергізуге өкілеті жететін қызметкерлерінің айналысып отырғанын көресетіп берді. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын сәйкес сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдардың, ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары өз өкілеттігінің шегінде өздерінің кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті деп көрестілген. Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтармен айналысуының негізгі себептері мыналар болып табылады: -мемлекеттік қызметшілердің құқықтық білім дәрежесінің төмен болуы; -құқық бұзушылыққа немқұрайды қарайтын, қызметтік тәртібі төмен кейбір мемлекеттік органдар; -кейбір мемлекеттік қызметшілердің мемлекет мүддесін емес, өзінің жеке басының жайын күйттеуі; -кейбір мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы заң талаптарын орындау жөніндегі жұмысының мардымсыздығы; Әрине, сыбайлас жемқорлық сылып тастайтын сыртқы жара емес, бұл тамырын тереңге жайған, өзге сау органдарын шырмап, тыныс-тіршілігін тарылтатын, сөйтіп олардың толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті кесел. Оны емдемес бұрын аурудың пайда болу, даму, таралу жолдарын біліп, дерттің қозуына қолайлы жағдай тууына жол бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға қоғам болып қарсы тұруымыз қажет. Яғни бұқара көпшілік тарапынан сыбайлас жемқорлық көрністеріне қолдан келгенше тосқауыл қойылып, қолында билігі бар азаматтар осы жолда өзгелерге үлгі болуы тиіс. Сонда ғана халық сенімінің үддесінен шығатынымыз сөзсіз. Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың белгісімен іс қозғаудың бір негізі-азаматтардың арызы. Әрбір азамат өзінің конституциялық құқығын қорғауға міндетті, Қандай да болмасын «қолы да, жолы да ұзын» адамдар азаматтардың құқығын таптап, заңсыз әрекеттерге баратын болса, әділдікті орнатушы құқық қорғау органдары. «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жарып, турасын айтып, әділдікке жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел болып, еңсесі биік 50 мемелекеттің қатарына жетуді көздеп отырған шақта сол адами қалып-парасат биігінен көрінуге тиіспіз. Осы тұрғыда Халыққы қызмет көрсету орталықтарында жемқорлыққа қарсы шаралар ұйымдастырылып, мекемеде бейне бақылаулар толықтай жұмыс істеуде. Азаматтардың өкілеттік органдармен тікелей қарым- қатынасы болмауынан жемқорлық саны қысқарып, жұмыс сапасы жоғарлағанын байқауға болады. Әр азамат оз құқығын жеттіктей білсе жемқорлыққа жол болмайды. ХҚКО Алмалы ауданы ұжымы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте белсене ат салысуда.

Асылбекова Раушан, Алматы қаласы Алмалы аудандық ХҚКО инспекторы

Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес туралы за?

Салы? ж?йесіндегі келе?сіздіктерге тос?ауыл ?ойыл?ан

Елімізді? экономикасын жа?а ба?ытпен дамытып,Елбасыны? биыл?ы Жолдауында айтыл?ан алда?ы он- жылды?ты? міндеттерін шешу барысында сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес м?селесі ма?ызды болып ?ала берері бар. ?йткені, жем?орлы? ?о?амны? бір дерті ретінде экономиканы? ?ркендеуіне, ?о?амны? ма?саты жолмен дамуына кері ?серін тигізетіні а?и?ат.

Жем?орлы??а ?арсы к?ресті? Мемлекеттік ба?дарламасында жем?орлы? елімізді? ?леуметтік – экономикалы? дамуына, экономиканы? рынокты? ?атынастарын жол?а ?ою?а, инвестиция тарту?а ж?не демократиялы? мемлекетті? саяси – ?о?омды? институттарыны? ж?мысына кері ы?палын тигізілетіні атап к?рсетілген.

Салы? комитеті бойынша да ?аза?стан Республикасыны? салы? ?ызметі органдарында?ы жем?орлы??а жол бермеу ж?не о?ан т?зімсіз ?арау ж?нінде арнайы жоспар жасалды. ?сіресе, салы? органдарыны? ?з ?шкі ?ызметінде жем?орлы??а ?арсы т?руды? ж?йесін жетілдіру м?селесіне айры?ша м?н беріледі. Б?л ба?ытта жан-жа?ты ?рі ма?сатты ж?мыстар ж?ргізу жа?ы ?арастырыл?ан. Ведомстволы? ба?ылауды к?шейту, салы? ж?йесіні? м?дениетін арттыру ж?не де . ы? ?ор?ау органдарымен, азаматты? ?йымдармен ты?ыз байланыста ж?мыс істеу ?з жемісін беретіндігін жо??а шы?ару?а болмайды

?аза?станны? салы? ?ызметін дамытуды? стратегиясын ж?зеге асыру ж?не салы? органдарында жем?орлы??а ?арсы к?рес негізінен ?ш ба?ытта ж?ргізіледі. Біріншіден, бюрократты? с?зб?йда?а жол бермей мемлекеттік ?ызмет к?рсетуді? мерзімін ?ата? са?тау ?ажет. Б?лай болма?ан жа?дайда салы? т?леуші ?зіні? ісін тездету ?шін т?рлі амалдар, т?рлі жолдар іздестіретіндігі белгілі. Б??ан ешбір жол бермеуге болмайды.Екіншіден, электронды? ?ызмет к?рсетуді жа?сартып, а?паратты ?абылдауды? ж?не ??деуді? осы заман?ы орталы?тарын дамыта отырып, салы? т?леушілерді? салы? органдары ?ызметкерлерімен бетпе-бет кездесуін мейлінше азайту керек. Осы?ан с?йкес ??зір к?птеген салы? т?леушілер салы? органдарымен ?з ??жаттарын электронды? ?ызмет ар?ылы алмасып т?рады. Б?лай жасал?анда барып к?сіпкер ?зіні? офисінде отырып алып салы? ж?ніндегі есебін жібере алады, жеке есебін ?арап кепілдік ала алады. ?шіншіден салы? органдары ?ызметіндегі е?бек жа?дайын жа?сартып ?ызметкерлерді? е?бек-а?ысын арттыру ж?не салы? ?ызметкерлерін ынталандыру ма?сатында олар?а сыйа?ы беруді? ?дістерін жетілдіру ?арастырылады. Б?л жем?орлы?ты? деігейін т?мендетуге о? ы?пал ететін жа?дай болып табылады.

Салы? органдарында?ы жем?орлы??а жол бермеуді? м?нан да бас?а кешенді шаралары белгіленіп отыр. Бізді? Егіндік?л ауданды? салы? бас?армасында да жем?орлы?ты? алдын алу ма?сатында?ы ж?мыстар ке?інен ж?ргізіліп келеді. ?рбір салы? ?ызметкерлерімен жеке ??гіме ?ткізу жем?орлы??а байланысты . ы? ,б?зушылы? ж?не ?ылмыс?а байланысты за?дылы?тарды ?рдайым т?сіндіріп келеміз. ?ндірістік жиналыста А?мола облысты? салы? департаментіні? шолу хаттары, т?сіп жат?ан арыз-ша?ымдар жан-жа?ты ?аралып ж?р. Бас?арма ?ызметкерлері салы? ж?ніндегі ?згерістерді ?кімшілік ж?не сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес за?дылы?тарда?ы толы?тырулармен, ?згертулермен ?дайы танысып отырады. Е?бек ж?не сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес ж?ніндегі за?дылы?ты? орындалуына ба?ылауды к?шейту ма?сатында салы? бас?армасында арнайы ж?шік орнатыл?ан, ?тініштер мен тілектер жазылатын журнал ашыл?ан.

Жем?орлы?пен азаматтар мен мемлекет арасында?ы екі арада?ы бірлесіп к?ресуіні? м?н-ма?ызы айры?ша екедігін атап к?рсетуге болады. ?азіргі уа?ытта лауазым иесін сатып алу, я?ни, о?ан пара беру де ?ылмыс болып табылады. Былайша айт?анда параны беруші де оны алушы да за? алдында жауап береді. Бір с?збен айт?анда ?о?ам болып жем?орлы??а ?арсы к?ресті ?рістетіп, ?з елімізді? экономикалы? ж?не ?леуметтік жа?дайын жа?сарту?а, ?о?амны? демократиялы? жолмен одан ?рі дамуына бізді? ?р?айсымыз ынталы болып со?ан ?лес ?осу?а міндеттіміз.

««Балдыран» ббекжайындаы 2016 жылды 1-4 апан аралыындаы «Сыбайлас жеморлыа жол жо!» апталыыны жоспары. Апталыты масаты: Сыбайлас . »

«Балдыран» ббекжайындаы 2016 жылды 1-4 апан

аралыындаы «Сыбайлас жеморлыа жол жо!»

Апталыты масаты: Сыбайлас жеморлыты кріністерімен, одан туындайтын оамны траты жне ауіпсіз дамуына атер тндіретін сыбайлас жеморлы туралы болызбау жне алдын –алу туралы насихаттау жмыстары.

Міндеті: Жеморлыа арсы крес саласындаы занамалар туралы, ылмысты кодекс, ыты актілер, ар-намыс кодексі талаптарын пайдалана отырып, ата-аналармен кездесіп, апталыа атысушыларды саяси мірден хабардар жеке тланы алыптастыру, ыты сауаттандыру жне ыты трбие беру.

Апталыты жоспары:

1.02.2016 «Балдыран» ббекжайыны ызметкерлерімен жне Учаскелік полиция инспектор капитан Д.Д Калимовпен кездесу.

02.02.2016 «Сыбайлас жеморлыа жол жо» (Ата-аналармен ызметкерлерге баяндама оу, бейнеролик кру) діскер: Ж..Мандыбаева

Трбиешілер: Г.У. Уринбаева М.М.Косниязова

03.02.2016 Ашы трбие сааты. «Сыбайлас жеморлыа жол жо!» «Балббек» тобыны трбиешісі Г.А.Добрашева

04.02.2016 «Сыбайлас –жеморлыа жол жо» «Балапан» тобыны ата-аналарымен кездесу. (Дгелек стел) «Балапан» тобыны трбиешілері: Ж.А.Искалиева К.Н. Темірбек

«Сыбайлас жеморлыа жол жо»

Масаты: «Жеморлы» туралы ым алыптастыру.. «Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» За абылдананнан бері он жылды ішінде, сыбайлас жеморлыа арсы іс-рекеттер дйектілікпен жзеге асырылуда. Осы баыттаы шаралар мен ккейтесті мселелерді шешуде задылыты жетілдіру жмыстары траты трде жргізіліп келеді.

Армысыздар рметті ата-аналар,ызметкерлер, адірлі онатар.Бгін «Балдыран» ббекжайында «Сыбайлас жеморлыа жол жо» атты апталыа ош келдііздер. Апталыты масаты «Сыбайлас жеморлыты болызбау жне алдын-алу туралы насихаттау жмыстарын жргізу.

Ендігі сз кезегін «Балдыран» ббекжайыны директоры — Г.Т Косниязова.

Учаскелік полиция инспекторы капитан-Д.Д Калимов

Бгінгі іс-шараны жоспары:

1. «Сыбайлас жеморлыа жол жо» туралы баяндама У.Г Уринбаева

«Сыбайлас жеморлыа жол жо»атты баяндама оылды.

(ортаы топ трбиешісі Г.У Уринбаева)

Біріккен лттар йымыны бастамасымен 9 желтосан сыбайлас жеморлыпен халыаралы крес кні деп аталып тіледі. Бл кні Мексиканы Мерида аласында жоары дегейде ткен саяси конференцияда Б Бас ассамблеясымен 2003 жылды 1 арашасында абылданан сыбайлас жеморлыа Конвенциясына ол ойылды. Оан ол ойан мемлекеттер пара, бюджеттік аржыны жымыру жне сыбайласты жеморлы жолымен пайда табуды ылмысты істер деп абылдауы ажет.

Адамзата ертеден таныс сыбайлас жеморлы – заманмен бірге сіп-ркендеп, небір тегеурінді арсылытара ттеп беріп, айда мол аражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бгінге дейін жойылмай отыран ауіпті кеселді бірі. Баса дамушы елдер сияты, бізді жас мемлекетімізді де жегі рттай бл кесел айналып ткен жо. Республика Президенті Н..Назарбаев зіні «азастанны лемдегі бсекеге барынша абілетті 50 елді атарына осылу стратегиясы, азастан з дамуындаы жаа серпіліс жасау арсаында» атты халыа жолдауында лтты ауіпсіздік пен оамды тратылыа тнген атер ретінде сыбайлас жеморлыа арсы крес жніндегі жалпылтты кешенді бадарламаны дйекті трде жзеге асыруды ажеттігін айтып, сыбайлас жеморлы оамны барлы мшелеріне, сондытан жеморлыпен крес жалпы барша халыты борышы екенін атап крсетті.

«Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» За абылдананнан бері он жылды ішінде, сыбайлас жеморлыа арсы іс-рекеттер дйектілікпен жзеге асырылуда. Осы баыттаы шаралар мен ккейтесті мселелерді шешуде задылыты жетілдіру жмыстары траты трде жргізіліп келеді. Жалпы аланда, абылданан кешенді шаралар нтижесінде сыбайлас жеморлы крністеріні азаюы байалады. Сыбайлас жеморлыты жиі бой крсететін, е ауіпті трі-параорлы. Бірінші кезекте пара беруді себептерін, пара алуды жадайларын тп-тамырын жою шін оам болып белсенділік танытуымыз ажет. Яни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, лкен ылмыс ретінде саналатындай жадай, оамды сана алыптасуы ажет. Параорлы мемлекеттік аппаратты алыпты ызмет етуіне бгет болып, билік жне басару органдарыны беделіне нсан келтіреді, задылы аидаларын жоа шыарып, азаматтарды конституциялы ытары мен зады мдделеріне ысымшылы жасайды. Параорлыты алдын алу, жолын кесу, ашу жне тергеу жмыстары жоспарлы трде жзеге асырылып келеді. Бгінгі тада леуметтік ауруды алдын алу жне шкерелеу рдісі жылдан жыла се тсуде. Параорлыпен елімізде кбіне-кп олында билігі бар, шешім шыаруа, бліп бергізуге кілеті жететін ызметкерлеріні айналысып отыранын кресетіп берді. азастан Республикасыны «Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» Заын сйкес сыбайлас жеморлыпен кресті барлы мемлекеттік органдар мен лауазымды тлалар жргізуі тиіс. Мемлекеттік органдарды, жымдарды, жергілікті зін-зі басару органдарыны басшылары з кілеттігіні шегінде здеріні кадр, баылау, загерлік жне зге де ызметтерін тарта отырып, за талаптарыны орындалуын амтамасыз етуге міндетті деп крестілген. Мемлекеттік ызметшілерді сыбайлас жеморлы ылмыстар жне осы трыдаы ы бзушылытармен айналысуыны негізгі себептері мыналар болып табылады: -мемлекеттік ызметшілерді ыты білім дрежесіні тмен болуы; -ы бзушылыа немрайды арайтын, ызметтік тртібі тмен кейбір мемлекеттік органдар; -кейбір мемлекеттік ызметшілерді мемлекет мддесін емес, зіні жеке басыны жайын кйттеуі; -кейбір мемлекеттік орган басшыларыны сыбайлас жеморлы ылмыса арсы за талаптарын орындау жніндегі жмысыны мардымсыздыы; рине, сыбайлас жеморлы сылып тастайтын сырты жара емес, бл тамырын тереге жайан, зге сау органдарын шырмап, тыныс-тіршілігін тарылтатын, сйтіп оларды толыанды ызмет етуіне атер тндіретін ауіпті кесел. Оны емдемес брын ауруды пайда болу, даму, таралу жолдарын біліп, дертті озуына олайлы жадай тууына жол бермеу керек. Ол шін бл ауруа оам болып арсы труымыз ажет. Яни бара кпшілік тарапынан сыбайлас жеморлы крністеріне олдан келгенше тосауыл ойылып, олында билігі бар азаматтар осы жолда згелерге лгі болуы тиіс. Сонда ана халы сеніміні ддесінен шыатынымыз сзсіз. Сыбайлас жеморлы ылмыстарды белгісімен іс озауды бір негізі-азаматтарды арызы. рбір азамат зіні конституциялы ыын орауа міндетті, андай да болмасын «олы да, жолы да зын» адамдар азаматтарды ыын таптап, засыз рекеттерге баратын болса, ділдікті орнатушы ы орау органдары. «Тура биде туан жо, туанды биде иман жо» деп ара ылды а жарып, турасын айтып, ділдікке жгінген аймана халыты рпаы бгінгідей з алдына ел болып, есесі биік 50 мемелекетті атарына жетуді кздеп отыран шата сол адами алып-парасат биігінен крінуге тиіспіз.

Маал-мтел.(ынтыма-бірлік,татулы туралы бл сайыста маал- мтелді жаласын табады)

1.Ырыс алды — ынтыма.

2.Кнні кзі — орта,

Жасыны сзі — арты.

3.Жаны ашымасты асында басы ауырмасын.

4.Жауа барса — брі бар,

Дауа барса — бірі бар.

5.Туысы бірді — уысы бір.

6.Бір кісі таа отырса

ыры кісі ата онар.

7.ЬІнтыма айда болса — ырыс сонда болады.

Жасыны аты — орта.

10.Бірлік тбі — береке.

«Психологиялы тренинг» ткізілді. Таырыбы:«Хат тренингі»

орытындылау. Ел болып есемізді ктергенімізге, туелсіздігімізді алып, шаршы лемге таныланымыза жиырма бес жыл уаыт тті. ткенімізге кз салса, Елбасымыз Нрслтан бішлы Назарбаевты креген саясатыны арасында мемлекетімізді тамыры тереге тартып, ныая тсуіне баытталан ыты занамалар мен іс-шаралар абылданып, ел экономикасы мен леуметтік жадайы тзеліп, лем мемлекеттеріні ортасынан з орынын айындады. Бкіл лемге зіні бірттастыымен, ажырамас бірлігімен танылды. оам дамуыны жаа жолын тадап, уаыттан туындаан ртрлі кеселдерден айыуды міндет етіп ойды. Ол жол — Президенетіміз Нрслтан бішлыны бастауымен ала ойылан сыбайлас жеморлыпен крес жолы.Сондытан сыбайлас жеморлыпен кресу барлы азастан Республикасы азаматтарыны азаматты борышы дей отыра бгінгі апталыымыз аяталды.

Ашы трбие саат жоспары

Таырыбы: «Сыбайлас жеморлыа жол жо!»

Трбие саатты масат – міндеттері: «Жеморлы» — дегеніміз не?

оамны ртрлі орталарындаы сыбайлас жеморлыты алдын – алу.

Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы задарды негізге ала отырып ыты малмат беру,білімдерін дадыландыру.

Саяси мірден хабардар, жеке тланы алыптастыра отырып, еркін сйлеуіне, оама деген з ой — пікірлерін мен санасуа жадай жасау.

.Р адал ызмет етуге, Ата зады рметтеуге, адамгершілікке, ыты трбие беру.

дісі: Ауызша баяндау,тсіндіру,ой- ккпар.

Крнекілігі: Таырыпты слайд,бейнебаян.

Трбие саатыны жру барысыйымдастыру кезеі:

Балалармен келген онатармен амандасу.

Таырыбы: «Сыбайлас жеморлыа жол жо!» (йымдастырылан оу іс-рекетіні таырыбын жариялау).

Жоспар:

1.Презентация та: «Сыбайласты- жеморлыа жол жо»

2.«Сыбайлас жеморлы» -деген не?

3.Бейне ысаметражді фильм кру 4.«Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» занамалары5.р топ з шыармашылыын талдау.

6. орытындылаурметті ріптестер, жым ызметкерлері,балалар! Бгінгі «Сыбайлас-жеморлыа жол жо» атты апталыымызды ашы трбие саатына ощ келдііздер! Жоспар бойынша таныстырып тейін. (баяндамасы оылады)

«Сыбайлас жеморлы» — деген тсінік манасына этимологиялы трысында арау, мны «параа сатып алу», «пара» ретінде, «соrruptio» деген латын сзін алып, анытауа, пара сатып алу» -деген тсінік берген де, ыа арсы іс – рекетті білдірген. Орыс тіліні тсіндірме сздігі сыбайлас – жеморлыты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдарды, саяси айраткерлерді сатындыы ретінде сипатталады.

оамдаы лауазымды кілеттілікті асыра пайдалануды, билік етуді немесе лауазымды кілеттілікті арттыру, ызметтік жаланды, сеніп тапсырылан мліктерді рлау жне иелену, біле тра тірік айа крсетуді, куларды, жбірленушілерді немесе сарапшыларды сатып алу, сот шешімдерін, кімдерін жне басаларды лауазымды тлаларды орындамауы, сыбайласан байланыстарды олдау жиі кездесетінін крсетіп отыр.

арапайым тсінік бойынша брінен брын сыбайлас жеморлыты мемлекеттік ызметпен байланыстырады. Бар беталыса арамастан жне баса салада – кімет билігі жне жеке ксіпкерлерді кімшілігі сыбайлас жеморлыа арсы занаманы таратуда – мемлекеттік лауазымды тлалар арасында сыбайлас жеморлыпен кресуге баытталан за аса егжей – тегжейлі зірленген. Шынында да мемлекеттік ызметшілер анарлым ауымды дискрециялы кілеттілікті иелене жне кбінде баылаусыз рекет ете отырып, з мдделерінде жне мемлекеттік мддесінен арамастан лауазымды мансаптыын олдануды барлы ммкіндігін иелене алады.

Р «Сыбайлас – жеморлыпен крес туралы» заы сыбайлас – жеморлыа келесідей анытама береді. Ол: «. мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, сондай – а солара теелген адамдар, тікелей зі немесе делдал арылы здеріні лауазымды зыреттерін жне онымен байланысты ммкіншілікті немесе з зыреттерін басаша пайдаланып мліктік пайда алу шін замен арастырылмаан мліктік жайлылыты жне артышылыты абылдау, сондай – а жеке жне зады тлалармен аталмыш жайлылыты жне артышылыты олара засыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу».

Сыбайлас жеморлыпен кресті негізгі аидаларын сатау жне жзеге асыру сыбайлас – жеморлыпен кресте те маызды. Сонымен атар «Сыбайлас жеморлыты» пайда болуымен кресуді бірнеше дістері сынылды:

Зады атайтып жне оны орындалуын ата адаалау, сол арылы жазалау аупін кшейту.

Лауазымды адамдара ережелер мен задарды бзбай здеріні кірістерін кбейтуге ммкіндік беретін экономикалы механизмдерді туызу.

Нары пен бсекелестікті рлін кшейту, сол арылы сыбайлас жеморлытан тсетін ытимал пайданы клемін азайту.

азастанда сондай – а сыбайлас жеморлы шін ылмысты, тртіп, кімшілік жауапкершілікті реттейтін арнайы нормативтік – ыты актілер де абылданды. Олара «Мемлекет ызмет туралы» (1995) жне «Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» (1998) Р задары жатады.

Р ылмысты кодексіні кілеттіктерді теріс пайдалану (228 — бап),

Коммерциялы сатып алу (231 – бап),

ызмет кілеттілігін теріс пайдалану (307 — бап),

Билікті немесе ызметтік кілеттілікті асыра пайдалану (308 — бап),

Пара алу (311 -бап),

ылмысты жаланды жасау (314 — бап)

Жыл сайын Департаментте сыбайлас жеморлыпен крес бадарламасын іске асыру мселелері жне «Мемлекеттік ызмет туралы» Р заыны, ар-намыс кодексіні нормалар бойынша сыбайлас жеморлыа арсы занаманы, мемлекеттік ызмет жне Р баса да задарын білуді насихаттау жнінде семинарлар, дгелек стелдер ткізіледі. Департаменттіне 2013 жылды 5 айында «Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы» заыны талаптарын бзандар болмаан.

Жоспара сйкес сыбайлас жеморлыты алдын алу шаралары шеберінде сыбайлас жеморлыа арсы крес таырыбында кездесулер, гімелесулер, «дгелек стелдерді» ткізумен «НрОтан» ХДП Астаналы филиалы, Астана аласыны экономикалы ылмыса жне сыбайлас жеморлыа арсыкрес департаменті, мемлекеттік ызмет істері агентіні Астана аласы бойынша басармасыны жне жергілікті атарушы органдары кілдерімен жмыстар жргізілуде.

Астана аласы бойынша экология департаменті бадарламада крсетілген іс – шараларды орындау шін сыбайлас жеморлыа арсы іс – имыл бойынша, оны ішінде мемлекеттік ызмет этикасы, мдделер атыысыны жолын кесу, ызметтік тртіпті сатау бойынша ыты оытуды траты жргізіп отырады, блім басшылары блім мамандарымен жеке – тсіндіру жмыстарын траты жргізеді,департаментті рбір ызметкері сыбайлас жеморлыа арсы занама нормаларын бзуа жол бермеу шін жауапкершілік туралы ескертілген.

Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы, мемлекеттік ызмет туралы азастан Республикасыны занама талаптарын сатау жне Мемлекеттік ызметшілерді ар-намыс кодексі талаптарын сатау жне азастан Республикасындаы сыбайлас жеморлыа арсы іс – имыл жніндегі 2011 – 2015 жылдара арналан салалы бадарламасы траты баылануда.

Сіздерге ш тапсырма беріледі сол тапсырма бойынша сратара жауап бересіздер.

1-топты тапсырмасы. Компьютер ойнауа аша таба алмай отыран Ерлан мен марат біраз аылдасады. Ерланны есіне асханада ашамайдалатан айрат тседі. Сол айратты орытып, ашасын тартып алу керектігін Марата айтады. Сол мезетте келе жатан айратты Марат алдап шаырады. Ойында арам ойы жо айратты Ерлан келіп бас салып, аша тауып беруін талап етеді. Алашыда ойын екен деп ойлаан ол ашасыны жо екендігін айса да, соынан бл істін алжы емес екендігін ып алтасындаы бар ашасын бере салады. Аман-есен тыланына уанан ол анасына айтатындыын ескертеді. Ерлан мен Марат егер бл істі беруге айтса, онда жасылы бомайтындыын айрата жасылап ындырады.

Сратар:

1.Осы кріністе баланы андай ыы шектелген?

2.Ерлан мен марат андай ылмыс жасады?

3.Ерлан мен Маратты ылмыс жасауына не себеп болды?

2- Топты тапсырмасы. Нрлан 5-сыныпта оиды. Нрланны білім алуа деген талабы жасы. Оыса жасы оитын оушылар атарынан орын аларлы абілеті бар. Біра ата-анасыны трбиесібаланы жолдан тайдырады. Нрланны ата-анасы бала трбиесіне жауапсыз арайды.Баланы сабатан себепсіз жиі алдырады. Кейде тіпті апталап келмей алатын кездері де болады. Мектепте, сынып та ата-аналара байланысты тетін жиындара да келмейді.Сынып жетекшісі осы жадайа байланысты Нрланны йіне барып, ата-анасымен бірнеше рет гіме жргізгенімен еш нтиже шыпайды. Ата-анасы ра уде беріп р шыарып салады. Бірер кн ткен со жааы оиа айта айталанады. Білім алу баланы басты міндет екені біле тра оны орындау да ке-шешесі салыртты танытады.

Сратар:

1. Нрланны ата-анасыны ылыын алай баалайсыздар?

2.Сынып жетекшісіні орнында болсаыз не істер едііз?

3.Ата-ананы бала алдындаы міндеттері андай?

3-топты тапсырмасы: 4- сыныпты стті аятаан Жалас жазда жасы демалып тыныып, ыркйекте мектепке келді. Биыл орта буын яни 5-сыныпа келген со зін-зі бір есейіп аландай сезінді. рбір істеген жмысына зінше бір есеп беріп отыратын болды. Жаласты ыркйек айындаы тынымсыз ебекке толы кндері тіпжатты. Ол енді мектептегі бір йірмеге атысып бойындаы ерекше бір абілетін шындауды масат санады. Сйтіп мектептегі «Тмар» пікір-сайыс клубына жазылмашы болып біо шешімге келді. Осы ойын ата-анасына жеткізді. Ата-анасы Жаласты ойына арсы болады. Оны анасы аылшын тілінен тетін йірмеге зі жазызып ойаны, азіргі замана аылшын тілі мамандарыны ажет екендігін заман аымына сай мір сру керектігін баса айтты. Ал, Жаласты бар ойлааны зінше бір жасаан шешімі ма сінген судай жо болды да кетті. немі ата-анасыны айтаны дрыс санап соны басты назара алатын Жалас таыда ата-анасымен келісуге мжбр болды.

Сратар:

1. Жаласты ата-анасыны іс-рекеті алай баалайсыз?

2. Осы жерде баланы андай ыы шектеліп тр?

3.Жаласты ата-анасыны шешімімен келісуі дрыс па?

орытындылау: рашанда адамды жасы асиеттерімізді сатап, масаты нтижелерімізге жету шін, з ммкіндіктерімізбен жетуге тырысайы дей отырып трбие саатымыз аяталды.

«Сыбайлас-жеморлыа жол жо!» атты

Масаты:

з мемлекетіне жауапкершілікпен,ділдікпен арау жне кз арастарын білдіру.Ата-аналарды пікір айтуа ынталандыру. Ата-аналармен кездесе отырып,сауалнама арылы пікірлерін білу.

Жоспар:

1.«Сыбайлас жеморлыа жол жо» баяндама.

«Балапан» тобыны трбиешісі К.Темірбек

2.«Жеморлыа жол жо. Жеморлыпен крес оам борышы»

3.«Бізді оамда сыбайлас жеморлыа орын жо»

4. «Сыбайлас жеморлыа жол жо!» атты дгелек стел

Трбиші: рметті ата-аналар!Сіздерді бгінгі «сыбайлас жеморлыа жол жо» атты дгелек стелге атысып отырандарыыз шін алысымды білдіремін.

Бгінгі бізді дгелек стелімізге ош келдііздер!

Бастаалы отыран гімеміз білім саласындаы сыбайлас жеморлы боланмен,бл тек білім саласындаыларды ана емес, жалпы барлыымызды ойландыруы тиіс мселе.

Бгінгі тада сыбайлас жеморлы оамды атты аладатып отыран келесіз кріністерді бірі екені еш жасырын емес. Бл ылмыс трімен оам болып кресу масатында кп іс-шаралар ола алынуда.ы орау органдары мен сот жйесі де осы баыттаы занамаларды жетілдіріп ана оймай, жеморлыты алдын алуа баса назар аударуда. Сол себепті осыны ескере отырып, осындай жадайларды болдырмау масатында дгелек стел таырыбын «Сыбайлас –жеморлыа жол жо»деп алып отырмыз.

Ал енді з ойымызды, пікірлерімізді, кзарасымызды ортаа салып схбаттасамыз

азір «Сыбайлас жеморлыа жол жо» баяндамасы оылады.

(баяндаманы оыан трбиеші К.Темірбек)

Сра: Сыбайлас –жеморлы деген не?

Жауап: “Сыбайлас-жеморлы” деген “параа сатып алу”, “пара” ретінде, corruptio» деген латын сзін алып, анытауа ммкіндік береді.

Р “Сыбайлас-жеморлыпен крес туралы” Заы сыбайлас-жеморлыа келесідей анытама береді. Ол: “. мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, сондай-а солара теелген адамдар, здеріні лауазымды зыреттерін жне онымен байланысты ммкіншілікті немесе з зыреттерін басаша пайдаланып мліктік пайда алу шін замен арастырылмаан мліктік жайлылыты жне артышылыты абылдау, сондай-а жеке жне зады тлалармен аталмыш жайлылыты жне артышылыты олара засыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу”.

Сра: Сізді ойларыызша сыбайласты жеморлыты болдырмау шін е алдымен не істеу керек?

Жауап:азіргі оамны мшелеріні кбіні ойы материалды пайда табу, «олдарында транда оныштарынан басып», зіні л-аухатын одан сайын жасарту. Сондытан е бірінші, адамны сана сезімін,мінез-лын згерту ажет.

олда барда задарымызды толы олданып,оам дертіне айналан сыбайлас жеморлыты тп тамырынан шабуа тырысуымыз ажет деп білемін.

Сра: Сыбайлас-жеморлыты алай жоюа болады?

Жауап:

1.Пара бермеу жне алмау.

2.Масаты нтижелерге жету шін,з ммкіншілігімен жетуге тырыс.

3.Параорлыты крсеіз жергілікті органдара жне апарат кздеріне хабар берііз.

ртетті ата-аналар бізді осындай дгелек стелімізге атысандарыыз шін таы да лкен рахметімді айтамын.

оамды жегідей жеп жатан ауіпті індетпен кп болып кресуіміз керек рі оны елімізді барлы азаматтарыны азаматты борышы деп тсінуіміз ажет деп осымен дгелек стеліміз аятаймыз.

«Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ степенів № 19 Відкритий урок з природознавства Тема: «Домашні улюбленці» 1 клас Вчитель початкових класів: Скубенич І.І. Ужгород 2015 Тема. Домашні улюбленці. Мета: ознайомити учнів з правилами догляду за котом і собакою; розвивати вміння спостерігати за тваринами, доглядати за ними; виховувати любо. »

«Головні поняття та визначення трубопровідного транспорту План Вступ Розвиток та сучасний стан трубопровідного транспорту Будова трубопроводу. Класифікація. Етапи проектування трубопроводу.1. Розвиток та сучасний стан трубопровідного транспорту В наш час людство транспортує в великій кількості три типа енергії. хімічна – яка мі. »

«Домашнее задание 2.(сдать работу 25/01) На столе стоит невысокий цилиндр, сделанный изо льда плотностью 900 кг/м3, имеющего температуру 0 0С. На его верхнее основание ставят цилиндр, таких же размеров, сделанный из стали. Ка. »

«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО Образование традиционно считается очень консервативной сферой, но развитие технологий меняет наши представления о способах получения знаний и заставляет серьезно переосмыслить привычный подход к учебному процессу, что означа. »

2017 www.li.i-docx.ru — «Бесплатная электронная библиотека — различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.

Жамбыл облысы әкімдігінің

Ресми сайты

Басты бет / Uvp / ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы

Мазмұны

 1. Кіріспе
  2. Ағымдағы ахуалды талдау
  2.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы оң үрдістер
  2.2. Шешімін талап ететін проблемалар
  2.3. Сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал ететін негізгі факторлар
  3. Мақсат және міндеттер
  3.1. Мақсат және нысаналы индикаторлар
  3.2. Міндеттер
  4. Түйінді бағыттар, негізгі тәсілдер және басым шаралар
  4.1. Мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
  4.2. Қоғамдық бақылау институтын енгізу
  4.3. Квазимемлекеттік және жекеше сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
  4.4. Сот және құқық қорғау органдарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
  4.5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін қалыптастыру
  4.6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту
  5. Стратегияны іске асыруды мониторингтеу және бағалау

1. Кіріспе

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер қатарына қояды және мемлекет пен қоғамды осы келеңсіз құбылыспен күресте күш-жігерді біріктіруге бағыттайды.
Қазақстанның осы маңызды мәселе бойынша қағидаттық ұстанымын білдіретін еліміздің басты стратегиялық құжаты мемлекеттің алдағы жылдардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізі болып табылады.
Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік басқарудың тиімділігін, елдің инвестициялық тартымдылығын төмендететіні, әлеуметтік-экономикалық қарыштап дамуды тежейтіні баршаға мәлім.
Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді, әлемдік стандарттарға сай институттары мен тетіктерін құру бағытымен мақсатты және кезең-кезеңмен жүріп келеді.
Біздің елімізде қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама жұмыс істеуде, оның негізі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» және «Мемлекеттік қызмет туралы» заңдар болып табылады, бірқатар бағдарламалық құжаттар іске асырылуда, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы функцияларды кешенді түрде іске асыратын арнайы уәкілетті орган құрылды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастық белсенді жүзеге асырылуда.
Әлеуметтік шығу тегі мен мүліктік жағдайына қарамастан, оның кезінде басшылық орындарға қабілетті және кәсіби дайындалған адамдар орналасатын меритократия қағидаттарының негізінде мемлекеттік қызмет жүйесі қалыптасты, оның ішінде мемлекеттің әрбір органы мен лауазымды адамының функциялары мен өкілеттіктерінің аражігі нақты ажыратылып және айқындалып қалыптасты.
Шенеуніктердің азаматтармен тікелей байланыстарын қысқартатын және сыбайлас жемқорлық көріністері үшін жағдайларды барынша азайтатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласын дамыту мен мемлекеттік аппараттың жұмысын ақпараттандыру жөнінде кешенді шаралар қабылданды.
Қазақстанға әлемнің неғұрлым бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіруге мүмкіндік берген азаматтардың өмір сүру деңгейін арттыру, ұлттық экономиканың өсуі, бизнесті жүргізу жағдайларын, халықтың құқықтық сауаттылығы мен әлеуметтік белсенділігін жақсарту, электрондық үкіметті енгізу жөніндегі қолданылып жатқан шаралар да заңға бағыну мәдениетін және жүріс-тұрыстың жалпы қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы модельдерін қалыптастыру үшін алғышарттар жасайды.
Сонымен бірге экономиканың одан әрі өсуі, халықтың әл-ауқатын арттыру, әлемнің неғұрлым дамыған бәсекеге қабілетті отыз елінің қатарына кіру жөніндегі өршіл міндетті жүзеге асыру бойынша стратегиялық міндеттерді шешу мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жаңғыртуға негізделген жаңа жүйелі шаралар қабылдауды және оны іске асырудағы азаматтық қоғам институттарының рөлін арттыруды талап етеді, бұл сыбайлас жемқорлық көріністерін барынша азайтуға мүмкіндік берер еді.
Бұл орайда қазіргі кезеңде мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны (бұдан әрі – Стратегия немесе Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия) айқындайтын жаңа бағдарламалық құжатын қабылдау қажеттігі болып тұр.
Мұндай құжатта сыбайлас жемқорлық деңгейін түбегейлі қысқартуға, мемлекет пен қоғам өмірінің түрлі салаларында оны тудыратын себептер мен жағдайларды жоюға қабілетті превентивтік сипаттағы кешенді шараларға жетекші рөл берілуі тиіс. Яғни, басты назар сыбайлас жемқорлықтың салдарларымен күреске емес, оның алғышарттарын жоюға аударылуы тиіс.
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бизнесті дамыту жолындағы әкімшілік кедергілерді жою, Қазақстанда жұмыс істейтін отандық және шетелдік кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін кез келген сыбайлас жемқорлық көріністерінен тиімді қорғау жөніндегі шаралардың басымдығын да көздейді.
Тұтастай алғанда, мұндай Стратегия мемлекет пен қоғамның тыныс-тіршілігінің негізгі салаларын қамтуға, жан-жақты және дәйекті сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар кешенінің әзірленуін және жүзеге асырылуын көздеуге, сөйтіп, мемлекеттік биліктің барлық деңгейлерінде, сондай-ақ, жекеше секторда сыбайлас жемқорлықты барынша азайтуды қамтамасыз етуге, қазақстандық азаматтардың осы әлеуметтік зұлымдыққа төзімсіз көзқарасын қалыптастыруға тиіс.
Бұл ретте Стратегия айқындайтын базалық бағыттар түпкілікті болуы мүмкін емес. Олар жекелеген іс-шаралардың орындалуына байланысты және сыбайлас жемқорлық құбылысына, оның себептеріне, сыбайлас жемқорлық жүріс-тұрысты ынталандыруға терең талдаудың нәтижелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы істердің жай-күйін байсалды және объективті бағалауды ескере отырып түзетілуге тиіс.

2. Ағымдағы ахуалды талдау

2.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы оң үрдістер

Қазақстандық мемлекет дамуының алдыңғы кезеңдерінде жалпы мойындалған нәтижелерге қол жеткізілді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ісінде айқын оң үрдістер байқалды, оларды күшейту және дамыту ел дамуының қазіргі заманғы кезеңіңде осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны табысты іске асырудың кепілі болады.
Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғашқылардың бірі болып осы келеңсіз құбылыспен күрестің мақсатын, міндеттерін, негізгі қағидаттары мен тетіктерін айқындаған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңды қабылдады.
2001 жылдан бастап Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар іске асырылуда, олардың шеңберінде сыбайлас жемқорлық көріністері пайда болуының себептері мен жағдайларын жою жөніндегі нақты шаралар қабылдануда.
1999 жылдан бастап қолданыстағы «Мемлекеттік қызмет туралы» Заң және 2005 жылы Мемлекет басшысы бекіткен Мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс кодексі Қазақстанда есеп берушілік, ашықтық және меритократия қағидаттарында құрылған кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру үшін негіз жасады.
Мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы реттеуші және құқық қорғау функцияларын біріктіретін арнайы мемлекеттік орган құрылды. Ол мемлекеттік қызметті ұйымдастыру мен өткеру және мемлекеттік аппарат тазалығына мониторинг жүргізу мәселелерін реттеуге ғана арналған емес, оған сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оның профилактикасы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасаған адамдарды қылмыстық қудалау функциясы да берілген.
Бұл ретте алдын алу-профилактикалық қызмет жаңа құрылған орган үшін басымды болып табылады.
Жаза бұлтартпастылығы қағидаты табысты іске асырылуда. Сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерін жасағаны үшін әшкереленген шенеуніктер атқарып отырған қызметтері мен шендеріне қарамастан, заңның барынша қатаңдығы бойынша жауапты болады.
Қылмыстық-құқықтық саясат сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасағаны үшін лауазымды адамдардың қатаң жауапкершілігін қамтамасыз етеді.
Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін қатал жауапкершілік қажеттілігі Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында көзделген.
Осындай қағидаттық тәсіл жаңа Қылмыстық кодексте іске асырылған. Мәселен, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған адамдарға мерзімнің ескіруі қолданылмайды, шартты түрде соттауға тыйым салынған, мемлекеттік қызметте лауазымға орналасу құқығына өмір бойына тыйым салу енгізілді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қылмыстық жолмен алынған мүлікті тәркілеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін басшылардың дербес жауапкершілігі жөніндегі нормалармен толықтырылды. Онда «мүдделер қақтығысы» деген маңызды ұғым бекітілген.
Бұл ретте мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін күшейтумен қатар олардың әлеуметтік кепілдіктері де жетілдірілуде.
Мемлекеттік аппараттың еңбекақысын кезең-кезеңмен, үнемі көтеріп отыру мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік өзін-өзі сезінуін арттыруға және олардың өз міндеттерін адал және әділ негізде орындауы үшін жағдайлар жасауға арналған.
Құқық қорғау жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламасы мен Құқық қорғау органдарының кадр саясаты тұжырымдамасында құқық тәртібі органдарына деген сенім деңгейін арттыруға, мінсіз жүріс-тұрыспен және құзыреттіліктің жоғары деңгейімен ерекшеленетін персоналды қалыптастыруға бағытталған шаралар көзделген.
Сот жүйесіне деген сенімді арттыруға, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау ісінде оның рөлін күшейтуге ерекше көңіл бөлінуде. Судьялар корпусын қалыптастыру тетігін жетілдіру, электрондық сот ісін жүргізуді дамыту, оның ашықтығы мен қолжетімділік деңгейін арттыру жөнінде шаралар қабылданды.
Жер-жерде ақпаратқа колжетімділік кеңейтілді, оған электрондық үкіметті, сондай-ақ мемлекеттік және жекеше құрылымдардың интернет-ресурстарын қалыптастыру жөніндегі шаралар ықпал етті.
Азаматтардың сыбайлас жемқорлық фактілері туралы кедергісіз ақпарат алуы, оның ішінде мемлекеттік органдардың сенім телефондары мен веб-сайттары арқылы кедергісіз ақпарат алуы үшін жағдайлар жасалды.
Елдің инвестициялық тартымдылығын күшейту, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында кәсіпкерлік қызметті, халықтың сапалы және тез арада мемлекеттік қызметтерді алуын қиындататын әкімшілік кедергілер жойылуда.
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңның және «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңның қабылдануымен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру үшін жағдайлар жасалды, рұқсаттар саны мен қызметтің лицензияланатын түрлері күрт азайды. Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тиімділігін бағалау және оның сапасын сыртқы бақылау жүйесі қалыптастырылды.
Атқарылған жұмыстың нәтижесінде мемлекеттік қызметтерді көрсетудің мерзімдерін бұзу саны (2012 жылмен салыстырғанда 8,7 есеге) және оларды көрсету сапасына шағымдардың саны (25%-ға) жыл сайын төмендеп келеді, сондай-ақ автоматтандырылған қызметтердің үлесі (2 еседен астам) және халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін қызметтердің үлесі (51%-ға) ұлғайды.
Мемлекеттік сатып алуларды автоматтандыру деңгейі артуда, бұл бәсекеге қабілетті ортаның қалыптасуына, бюджет қаражатының ашық және тиімді игерілуіне ықпал етеді.
Экономиканың мемлекеттік емес секторында кәсіпкерлік қызметті жүргізу, жұмысқа орналасу және халықты жұмыспен қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдайлар жасалды.
Тұтастай алғанда, аталған шаралардың қабылдануы Қазақстанға сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет деңгейі бойынша Орталық Азия өңірінде де, ТМД елдері арасында да көшбасшы орындардың бірін алуға мүмкіндік берді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда қамтылатын кейбір ұғымдарды түсіндіру

Осы Заңда қамтылатын ұғымдар мынадай мағынада қолданылады:
1) жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адам – мемлекеттік функцияларды және мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін тікелей орындау үшін Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының конституциялық және өзге де заңдарында белгіленген лауазымды атқаратын адам, оның ішінде Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаты, судья, сол сияқты Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік саяси лауазымды не «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымын атқаратын адам;
2) лауазымды адам – тұрақты, уақытша немесе арнаулы уәкiлеттiк бойынша билік өкілінің функцияларын жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында ұйымдық-өкімдік немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларды орындайтын адам;
3) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам – Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңдарына сәйкес мемлекеттік қызметші, мәслихат депутаты, сондай-ақ мемлекеттік лауазымда көзделген міндеттерді мемлекеттік қызметке тағайындалғанға дейін уақытша орындайтын адам;
4) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам – жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнің немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органының мүшелігіне кандидаттар ретiнде тiркелген азамат; жергiлiктi өзiн-өзi басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс iстейтiн, еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет қаражатынан жүргізілетін қызметшi; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен оның ведомстволарының қызметшілері;
5) мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда осы аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;
6) сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкiлеттiктерін және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік емес) игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу;
7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат – сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, қоғамның мемлекеттік органдар қызметіне сенімін арттыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шаралар және осы Заңға сәйкес өзге де шаралар;
8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер – осы Заңда белгіленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер;
9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган – өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласын үйлестіру жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы орталық атқарушы орган; оның ведомствосы, аумақтық бөлімшелері;
11) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық – бұл үшін заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, кінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);
12) сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;
13) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі.
Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді — ҚР 06.04.2016 № 484-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Статья написана по материалам сайтов: atbasar.akmol.kz, li.i-docx.ru, www.uvp-zhambyl.kz.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий